Kdo je patentový zástupce?

Přestože se patentový zástupce musí orientovat v různých legislativních úpravách souvisejících s ochranou duševního vlastnictví a je denně v kontaktu s příslušnými úřady, nedělá to z něj ani právníka, ani úředníka.

Patentový zástupce musí:

  • být absolventem vysoké školy,
  • mít alespoň 3letou praxi s výkonem činnosti v oblasti průmyslových práv
  • složit odborné zkoušky u Úřadu průmyslového vlastnictví
  • složit slib do rukou předsedy Komory patentových zástupců o zachovávání Ústavy ČR a dalších zákonů, svědomitě plnit povinnosti patentového zástupce a zachovávat mlčenlivost
  • být zapsán v rejstříku patentových zástupců Komory
  • mít od Komory osvědčení pro výkon činnosti

Vysoká škola patentových zástupců ale neexistuje, co tedy mohou studovat?

V našem týmu najdete strojaře, elektrotechniky, informatiky, organické i anorganické chemiky, matematika a dvojici fyziků. Ne všichni jsou už patentovými zástupci, ale všichni tam směřují.

Vysokou školou a odbornou zkouškou totiž cesta zástupce jen začíná. Pořád je toho spousta, co se musí naučit. K tomu slouží odborné kurzy, semináře, workshopy a také mentorství dalších odborníků v oboru.

Co je prací patentového zástupce?

Jak už vyplývá ze samotného názvu, patentový zástupce se zabývá problematikou (hlavně) průmyslově-právní ochrany. Její rozsah je omezen třemi způsoby – věcně, časově a teritoriálně. A právě úkolem patentového zástupce je zajistit, aby ochrana daného vynálezu (chráněného patentem nebo užitným vzorem), designu (chráněného průmyslovým vzorem) či označení (chráněného ochrannou známkou) byla co nejefektivnější v rámci těchto omezení.

Při věcném rozsahu řeší patentoví zástupci správné nadefinování patentových nároků, které určují, jaký aspekt vynálezu bude chráněn. U teritoriálního rozsahu je zase jejich úkolem zajistit potřebné dokumenty a náležitosti, které se v závislosti na daném státu mohou lišit. Časové omezení je asi nejméně rizikovou částí. Maximální platnost patentu je 20 let, v případě léčiv 25 let. V tomto kontextu spíše pomáhají společnostem a fyzickým osobám při rozhodování, jak dlouho se vyplatí mít na daný vynález monopol.

Všechny výše zmíněné věci samozřejmě probíhají v návaznosti na diskuze a potřeby těch, kteří chtějí svůj vynález chránit. Přesně pro ty tu totiž my, patentoví zástupci, jsme.