LOGO – práva duševního vlastnictví

Podnikáte nebo začínáte podnikat a svému byznysu jste dali nebo mu chcete dát „tvář“ v podobě firemního loga? Mít dobré logo je obzvláště v některých oblastech obchodu naprosto nezbytné pro získání pozornosti zákazníků a budování značky. Málokdo si ale takové logo dokáže sám navrhnout, a proto se většina z nás obrací na odborníky. Je ale takto získané logo skutečně vaše? Můžete jej chránit ochrannou známkou a bez obav ji užívat? Odpovědi na tyto otázky, výčet možných rizik spojených s obrazovými známkami či logy, které pro vás vytvoří někdo jiný, a rady a tipy, jak vše zařídit pro vás co nejvýhodněji, naleznete v tomto článku.

Ilustrační obrázek – vývoj ikonických log společností Chevrolet, Shell a Apple

Předně je třeba uvést, že logo je dle autorského zákona autorským dílem a všechna osobnostní i majetková práva k němu ze zákona náleží jeho autorovi – tedy fyzické osobě, která dílo vytvořila. Tato práva jsou nepřevoditelná, autor může pouze někomu jinému poskytnout licenci k užívání díla. Proto pokud vám logo navrhl kdokoli jiný než vy sami, ujistěte se, že jsou mezi vámi poměry upravené smluvně. 

Autorský zákon v ustanovení § 61 poskytuje objednateli díla alespoň nějakou pomoc, když stanoví, že není-li sjednáno jinak, pak pro díla vytvořená na objednávku platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a k užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy. Navíc, není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. Smlouva o dílo nemá zákonem předepsanou písemnou formu, může tak být uzavřena ústně. S ohledem na právní jistotu a případné prokazování v budoucnu ale silně doporučujeme, abyste s grafikem, který vám má logo navrhnout, uzavřeli smlouvu písemně. Ve smlouvě explicitně uvádějte, že účelem díla je, aby sloužilo jako logo společnosti, a že bude chráněno ochrannou známkou. Ustanovení, která by měla předmětná smlouva o dílo obsahovat, je více. Určitě by měla být předem sjednána licence za takových podmínek, abyste se nemuseli obávat, že vám bude autor loga v budoucnu úspěšně dělat potíže. Nezapomeňte upravit délku trvání licence a také území, pro které se uděluje. Chtějte licenci výhradní. Stanovte pro sebe co nejširší možný okruh práv, jak s dílem zacházet, a zároveň co nejvíce omezte autora.  

Podle platné zákonné úpravy1 smí nabyvatel licence k autorskému dílu toto dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, jen bylo-li to ujednáno, ledaže se jedná o takovou úpravu nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil. Proto je velmi vhodné v licenční smlouvě sjednat, že dílo může být měněno. Změna loga totiž není nic neobvyklého, právě naopak. Většina známých log velkých společností prochází v čase vývojem, a přece nechcete mít při každé drobné změně loga strach, že porušujete něčí práva. 

Také se ujistěte, že grafik nebude při vytváření vašeho loga zasahovat do cizích práv. Ve smlouvě o dílo, kterou s ním uzavřete, stanovte, že dílo musí být zcela originální a původní. Je vhodné tuto povinnost také zajistit smluvní pokutou, která má motivační charakter. I přes smluvní úpravu je vhodné výsledné logo raději ještě prověřit. Pokud by se totiž jednalo o kopírování cizího autorského díla, nezachrání vás, že jste o tom nevěděli a mysleli jste si, že používáte originál. Autor díla, do jehož práv byste zasahovali, po vás může požadovat okamžité zdržení se užívání loga na všech materiálech, náhradu škody, přiměřené zadostiučinění a vydání bezdůvodného obohaceníMůže také bránit registraci takového loga jako ochranné známky nebo napadnout už zapsanou ochrannou známku a dosáhnout jejího prohlášení za neplatnou. Hrozilo by vám zdlouhavé a nákladné soudní řízení. Jistě, mohli byste po nepoctivém grafikovi vymáhat náhradu škody, ale opět to bude stát spoustu času a peněz a stejně nemáte jistotu, že se vám to podaří.  

Všechny uvedené nároky proti vám ale může mít také autor vašeho loga, které jste si u něj objednali, pokud nebudete mít dobře upravené vzájemné vztahy. Pak už byste se ale neměli na kom zhojit, protože byste byli jediní, kdo zasahuje do cizích práv a porušuje zákony. 

Podotýkáme, že kromě výše uvedených nároků, které by proti vám mohl vznést autor loga, se také v případě, kdy byste používali cizí autorské dílo bez příslušného oprávnění v podobě licence, vystavujete riziku, že proti vám někdo (kdokoli!) podá žalobu na nekalosoutěžní jednání a bude ve věci úspěšný. 

Závěr

V úvodu padla otázka, zda logo, které pro vás někdo vytvoří, je skutečně vaše. Při správné smluvní úpravě – licenční smlouvě – se dá říct, že ano a můžete logo jakkoli používat. Bez dostatečně upravených právních vztahů mezi vámi a grafikem zní ale odpověď spíše ne. S tím souvisí i odpověď na druhou otázku, tedy jestli takové logo můžete chránit ochrannou známkou. Můžete, ale znovu platí, že pokud nemáte správně nastavené právní vztahy, ani ochranná známka vás před autorem loga neochráníProto nic nepodceňujte a předem uzavřete kvalitní, písemnou smlouvu o dílo včetně licence k výslednému dílu. Pokud již máte logo hotové, a to bez písemné smlouvy mezi vámi a jeho autorem, pak je vhodné licenční smlouvu uzavřít alespoň dodatečně, čím dřív, tím lépe. Budete tak moci být při užívání loga klidní. 

Potřebujete-li další informace či radu, zavolejte a poradíme vám.