Předmět, účel, rozsah a cena patentu + video

Každý z nás už někdy slyšel nebo četl něco o patentech. Někteří se s patenty dokonce osobně setkali ve škole, ve vlastní firmě nebo třeba u konkurenčního produktu. Všichni by ale měli mít povědomí o úplně základních atributech patentů – tedy o účelu patentu, o tom co může být předmětem patentu, jaký je jeho rozsah a jaká je cena patentu. Jinak totiž snadno dojde k různým nedorozuměním.

Předmět

U předmětu nás například zajímá, co vůbec může být patentem chráněno – tedy co prověřuje patentový úřad, než patent udělí nebo zamítne. Musí jít o technické řešení a ne třeba jen o samotný nápad. Dále řešení musí být celosvětově nové, musí být tzv. výsledkem vynálezecké činnosti a průmyslově využitelné. Typickým patentovatelným předmětem jsou například:

  • nové výrobky a technologie
  • chemicky vyrobené látky
  • léčiva
  • průmyslové produkční mikroorganismy
  • biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí

Bohužel se málo ví, že lze za určitých podmínek chránit například také software – a to mnohem účinněji, než jej ochrání právo autorské.

Účel

U účelu se zamýšlíme nad tím, k čemu je patent dobrý, pro koho vhodný je a u koho je to ztráta energie a peněz. Primární účel patentové ochrany je totiž výdělek. Toho lze dosáhnout dlouhodobým zajištěním konkurenční výhody při vlastní výrobě anebo prostřednictvím udělování licencí dalším subjektům.

Rozsah

U rozsahu napovíme, že je každý patent omezen jak věcně, tak i časově a teritoriálně. Když někdo napíše, že má řešení patentované, může to znamenat, že má dotyčný patent v ČR, stejně jako že má patenty na své řešení v 50 státech. Dle názvu patentu „Obličejový respirátor“ se nedozvíme, zda je chráněna membrána z nanotextilie nebo pouze způsob uchycení gumičky. To se dozvíme až z patentových nároků.

Cena

U ceny si vysvětlíme, že náklady s časem rostou a může je ovlivnit množství faktorů, především velikost trhu, na němž o ochranu usilujeme. Zatímco při ochraně pouze v ČR se náklady pohybují v desítkách tisíc Kč, v zahraničí pak často musíme počítat spíše se stovkami tisíc na zemi. Rozhodneme-li se pokrýt všechny velké světové trhy, musíme si připravit jednotky milionů.

Následující video v kompaktní formě shrnuje nejdůležitější informace definující ochranu patentem.