Postup registrace ochranné známky

Značka je to nejcennější, co mnohé společnosti mají, a může mít obrovskou cenu. Její správná ochrana je proto naprosto klíčová a jejím základem jsou kvalitní ochranné známky.

V tomto článku rozebereme 5 kroků postupu registrace ochranné známky:

  1. příprava a podání přihlášky
  2. kontrola formálních náležitostí příslušným úřadem
  3. zkoumání splnění podmínek zápisu ochranné známky úřadem
  4. zveřejnění přihlášky a námitkové řízení
  5. registrace ochranné známky
Schéma postupu zápisu ochranné známky

1) Příprava a podání přihlášky


Tak jako základem ochrany značky jsou kvalitní ochranné známky, základem ochranných známek je kvalitní přihláška. A kvalitní přihláška stojí a padá na 3 faktorech: definici označení, seznamu výrobků a služeb a rešerši.

Definice označení je jasná, právě to je předmětem ochranné známky. Seznam výrobků a služeb zase specifikuje, pro jaké výrobky a služby žádáme ochranu. A rešerší si ověříte, jestli někdo podobné označení již nepoužívá a vyhnete se tak případným sporům a dalším nákladům. Úřad průmyslového vlastnictví tuto rešerši nedělá. Kontroluje pouze formální náležitosti přihlášky a věcné splnění podmínek zápisu ochranné známky. Rešerše ve starších právech je tak pouze na Vás.

Jakmile přihlášku podáte, nemůžete její náležitosti měnit. Jedinou výjimkou je zúžení seznamu výrobků a služeb. Proto její zpracování nepodceňujte a nespoléhejte na jednoduché formuláře.

2) Kontrola formálních náležitostí přihlášky úřadem


Příslušný úřad zkontroluje, jestli Vaše přihláška obsahuje všechny formální náležitosti. Patří sem označení, seznam výrobků a služeb, ale také údaje o přihlašovateli. V této fázi také prověří, jestli máte zaplaceny přihlašovací poplatky.

Pokud některé údaje chybí nebo nalezne úřad jinou chybu, vyzve Vás k doplnění.

V roce 2022 můžete získat 50-75% slevu na poplatky za přihlášky ochranných známek, maximální výše je 1 500 EUR.

3) Zkoumání splnění podmínek zápisu


Jakmile máte všechny formální náležitosti v pořádku, přejde úřad k přezkoumání označení. Zaměřuje se hlavně na to, jestli je označení zápisuschopné, a tedy jestli splňuje podmínky zápisu.

Označení nesmí být popisné, v rozporu s dobrými mravy, obsahovat zakázané znaky jako státní a náboženské symboly a nesmí být klamavé. Hlavně ale musí splňovat tzv. rozlišovací způsobilost. To znamená, jestli je na jeho základě možné odlišit Vaše výrobky a služby od ostatních.

Zároveň příslušný úřad kontroluje vyhotovený seznam výrobků a služeb – jejich správné zatřízení, přesnost apod.

Pokud v této fázi není něco v pořádku, vydá úřad tzv. výměr. Ve výměru pak blíže specifikuje nalezené problémy a jako přihlašovatel máte obvykle 2 měsíce na vyjádření.

Na základě výměru a vyjádření dojde buď ke zveřejnění přihlášky ochranné známky, částečnému zamítnutí přihlášky (například pro některé výrobky a služby) nebo v krajních případech k úplnému zamítnutí přihlášky.

4) Zveřejnění a námitky


Zveřejněním přihlášky ještě nemáte vyhráno, mezi tím a zápisem existuje ještě 3měsíční lhůta na námitky. V rámci ní mají třetí strany možnost vymezit se proti zápisu Vaší známky. A právě jejich efekt závisí na tom, jak kvalitní rešerši jste provedli na začátku. Důkladnou rešerší totiž potenciálně kolizní známky identifikujete včas a můžete se jim vyhnout nebo jejich dopad minimalizovat.

Námitky pro ostatní vlastníky ochranných známek představují způsob, jak zabránit registraci jiných známek, které by práva těch jejich mohly omezit. Opět může dojít k tomu, že Vaše přihláška ochranné známky bude částečně zamítnuta (například pro některé výrobky a služby), případně mohou naopak být zamítnuty námitky (a tedy přihláška nebude nijak ovlivněna), nebo v krajním případě dojde k úplnému zamítnutí přihlášky.

Tyto výsledky jsou poslední fází postupu registrace ochranné známky a dochází k nim až po skončení námitkového řízení. Jeho délka závisí na množství námitek a rychlosti vyjádření protistran. Bez námitek jsou to zmiňované 3 měsíce, ale celý proces registrace může trvat i roky.

5) Zápis ochranné známky


Postup registrace Vaší ochranné známky je u konce a na celých 10 let získáváte veškerá její práva.

Práce tím však nekončí. Abyste o tato práva nepřišli, musíte se o ni starat (například užívat symbol R v kroužku ® značící registrovanou ochrannou známku.) V tomto článku se dozvíte, jaké další 3 kroky po zápisu ochranné známky nevynechat.

Chcete mít jistotu, že během registrace nebude nic zanedbáno?