Nastavení vnitropodnikových pravidel v oblasti IP

PROČ?

 • Zvýšení hodnoty společnosti efektivní správou nehmotných statků.
 • Nehmotný majetek dnes tvoří průměrně 80 % hodnoty společnosti, z čehož tvoří velkou část duševní vlastnictví (IP).
 • Využití příležitostí, které ochrana vlastního IP nabízí.
 • Zamezení rizikům spojeným s oblastí IP, ať už jde o konkurenci, nebo třeba zaměstnance.
 • Rozhodování managementu podloženo relevantními informacemi.

Hlavní PŘÍNOSY

 • Nastavení procesů dle aktuálních best practice zajišťujících:
  • soulad IP strategie s obchodní strategií společnosti
  • jasné rozdělení kompetencí a zodpovědnosti
  • přechod práva ze zaměstnance na zaměstnavatele
  • eliminaci rizik spojených s právy třetích stran
  • včasné zachycení, přihlášení a udržování vlastního IP
  • udržování informovanosti o vlastním IP společnosti
  • efektivní řízení vynaložených nákladů
 • Zajištění dostatečného povědomí u relevantních pracovníků.
 • Prověření stávajících smluv a nastavení pravidel pro tvorbu nových s relevancí k oblasti IP.
 • Dle individulních potřeb klienta může jít především o oblasti vývoje a ochrany technických řešení, designu výrobků a ochranu značky, to vše s přesahem do obchodního tajemství a autorských práv.
paragraf

Jaký je POSTUP?

 1. Provedení rozhovorů s relevantními pracovníky napříč společností a vyplnění úvodního dotazníku k zodpovězení vstupních otázek.
 2. Prostudování informačních podkladů společnosti (směrnice, zapsaná práva, relevantní smlouvy,…).
 3. Analýza shromážděných informací a další konzultace s pracovníky.
 4. Vypracování závěrečné zprávy, její prezentace a dohoda na závěrech s relevantními osobami včetně managementu.
 5. Školení relevantních oddělení o vybraných závěrech auditu a nejlepší praxi v oblasti IP.

CENA

Naše odměna za nastavení IP procesů a pravidel je závislá na rozsahu dohodnutých aktivit při úvodní schůzce. Pozvěte nás na bezplatnou konzultaci, na jejímž základě Vám zpracujeme nabídku.